Monthly Archives: August 2015

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоох, олгох

phpQrftUl-04062015-1433400799-6490268

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоох, олгох Байгууллагын нэр: Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал Тайлбар: Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-иос доошгүй жил, эсхүл Тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 50-иас доошгүй хувиар байнга буюу удаан хугацаагаар алдаж тахир дутуу болсон бол тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.Тэтгэвэр, тэтгэмжээ ...

Дэлгэрэнгүй »