Эрхэм зорилго

     Хөдөлмөрлөх таатай орчин болон хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш боломжийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж  дүүргийн хүн амын ажилгүйдлийг бууруулах, ажилтай орлоготой болгох, орон нутагт бий болох ажлын байрыг дэмжихэд чиглэсэн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэхэд оршино.